Lekce / Classes

| ENGLISH | Struktura lekcí | Rozvrh | Učitelé |

Podrobné informace jsou k dispozici v handoutu!

Popis a struktura lekcí

Sobotní a nedělní lekce budou probíhat ve dvou paralelních liniích. Nezávisle na tom, ve které budete linii, budete mít možnost zúčastnit se lekcí se všemi učiteli.

Kurzy s Rosie & Marshalem Myhan-Keogh:

Tyto kurzy jsou rozdělené na do dvě úrovně podle tanečních zkušeností .

Tématické lekce

Paralelně ke kurzům s Rosie & Marshalem budou probíhat tématické lekce s Marií Valentovou a Van Ahn Nguyen & Giannis. Tématické lekce budou stejné pro obě úrovně a budou se věnovat vždy ucelenému tématu – Contemporary (s Maruškou) a Technikám z Tanga Argentina (s Van & Giannis). Každá lekce bude mít 90 minut.

Otevřené lekce

Těsně před party budou otevřené lekce přímo v místě, kde bude následně party.

Zero Class – Pátek
Pro úplné začátečníky, kteří americký blues doposud nikdy netančili, nebo ty, kteří by si chtěli úplné základy zopakovat, bude v pátek dvouhodinová open class, ve které se budou moci s jeho základy seznámit, aby pak mohli plynule naskočit do sobotních kurzů. Bude bezprostředně před party a v prostorách party.

Communication in partner dancing – Sobota
Vlada (Ukrajina) a Hamed (Rakousko) si pro vás připravili taster před sobotní party. Budou se věnovat rolím leaderů a followerů v párovém tanci a jejich interakci a vzájemném respektu a prostoru pro nápady jednotlivce. Zjednodušeně bude taster o tom, jak z párového tance udělat konverzaci. 
Taster je pro zkušenější tanečníky a předpokládá alespoň základnější znalost blues.

Rozvrh:

Informaci, do které skupiny patříte, dostanete emailem.


Učitelé:

Rosie & Marshal Myhan-Keogh (UK & USA)

Rosie pochází z Yorkshire, UK. Vyzkoušela mnoho tanečních stylů, ale žádný ji neoslovil tak, jako blues. Před blues se věnovala především dancehall. Učila se jej na verandě když žila na karibském pobřeží Nikaraguy. Když zjistila, že blues má stejné africké kořeny, okamžitě mu propadla. Rosie učí od začátku roku 2016 a rok na to rozjela bluesovou taneční scénu v Manchesteru ‘Honey Blues’, kde učí především. Vždy chce aby její tanec skvěle pasoval k hudbě a tím vyjádřit to, co slyší, svým tělem. Na blues miluje širokou škálu hudby a tance, které jsou jeho součástí, a nemůže se dočkat příležitosti podělit se o své nadšení s vámi.

Marshal pochází z Nashville v USA. Tanci se věnuje od roku 2010 a zcela mu propadl. Aby se naučil co nejvíce, jezdíval hodiny na všechny okolní swingové a bluesové akce, mnohdy i 5 nocí v týdnu. V současné době je i známým DJem v US i Evropě a nadšeně sdílí svou lásku k blues a swingu na akcích jako The Spoonful & Double Shot Valencia. Je velkým nadšencem pro blues a jazz a vnímá tanec jako způsob aktivního naslouchání hudbě a vytváření hlubokého propojení.

Rosie & Marshal se potkali při tanci a tančit ještě nepřestali. Zbožňují živé koncerty blues a pocit hlubokého propojení mezi hudbou a tančníky. Nejen že oba tančí a DJují, také organizují akci zvanou ‘Blues in the Hudd’ v domovském městě Rosie Huddersfieldu. Tento srpen bude již 4 ročník.

Již nyní se nemohou dočkat na společný blues s vámi.

Marie Valentová (CZE)

Přes gymnastickou a baletní průpravu v dětství se před více než 15 lety dostala k současnému tanci. Kromě občasných krátkodobých zvědavých výletů za poznáním jiných tanečních směrů a stylů se mu věnuje nejenom jako tanečnice, ale také jako lektorka a autorka choreografií pro všechny věkové kategorie ve vlastní taneční skupině Exklam.

Nejvíce zkušeností nasbírala na stáži v Dánsku, kde se vzdělávala pod vedením špiček dánské taneční scény jako jsou Priscilla Lind Rasmussen, Stina Shaktiva, Peter Friis a další. V Česku se věnovala hlavně tanečním projektům pod vedením Jaroslava Langmaiera a Josefa Kocourka. V roce 2018 absolvovala kurz DVPP v oboru taneční a pohybová výuka na pražské HAMU.

Ve svých hodinách a choreografiích se snaží hledat co nejpřirozenější taneční projev oproštěný od rigidního držení se forem a formálnosti provedení. Netlačí (ne)tanečníky za hranice možností jejich těla, ale hledá společně s nimi cestu, jak efektivně své dispozice využít, aby se cítili nelimitováni. V samotných lekcí klade důraz na správné držení těla, práci s podlahou a propojení pohybu napříč celým tělem. Učí vnímat pohyb od prvních impulsů, kde vzniká a jak tělem prostupuje skrze svalové řetězce.

Ve své hodině na LBS se zaměří na rozšíření pohybových možností a schopností pro další tanec. Zároveň chce, aby prožitek z tance nebyl jen fyzický, ale také emoční. Nehledá dokonalou estetiku, ale pravdivost a upřímnost pohybového vyjádření.

Van Ahn Nguyenová (CZE) and Jovannes Giannis Elbakyan (GRC)

Různé taneční styly byly součástí života Van Ahn už od jejích osmi let. V roce 2016 se začala věnovat argentinskému tangu a krátce na to jej začala i učit v pražském Studiu 12.

Giannis se stal závislákem na tangu v roce 2008 ve svých studentských létech a profesionálně se věnuje jeho výuce od roku 2013.

Setkali se na tangovém maratonu v roce 2017 v Athénách a tam začala jejich společná cesta jako páru v životě i tanci.

Workshop na LBS bude založený na základních technikách argentinského tanga, které jsou velmi zajímavé a prospěšné i pro tanečníky jiných společenkých tanců – napojení, obětí a chůze v něm, vedení a následování i hravý dialog mezi partnery. Možná dojde i na nějaké pivoty…

 


English

| Structure of lessons | Schedule | Teachers |

Detailed information available in handout here!

Structure of the Lessons

Saturday and Sunday classes will be organized in two groups. You will have chance to participate in lessons with all the teachers, no matter which group you will be signed in.

Classes with

Rosie & Marshal Myhan-Keogh:

The classes are divided in two groups according the skills of dancers. The information, in which group do you belong, will be sent to you through email.

Thematic lessons

Thematic lessons with Marie Valentová and Van Ahn Nguyen & Giannis will by organized concurrently. They will have the same content for both groups and they will cover a specific topic – Contemporary (with Marie) and Technique of Tango Argentino (Van & Giannis). Each will have 90 minutes.

Open classes

There will be open classes right before the party on Friday and Saturday at the party venue.

Zero Class – Friday
There will be and open class on Friday for complete beginners, who never danced Blues idiom dance before, or for those, who want to go through basics again, so thay can be ready for the weekend classes with others. It will take place right before the party at the party venue.

Communication in partner dancing – Saturday
Vlada (Ukraine) and Hamed (Austria) have prepared a taster for you on Saturday before the party. They will talk about followers and leaders choices in partner dance and how to interact with each other and give each other the space to bring her/his own ideas into the dance. To summarize, It is about making a conversation in partner dancing.
This class is for intermediate and higher level dancers and requires a basic knowledge of Blues dancing.

The Schedule:


The information, which group you are, will be sent to you through email.

Teachers:

Rosie & Marshal Myhan-Keogh (UK & USA)

Rosie comes from Yorkshire, UK. She tried many dance styles but nothing moved her like the blues. Before she found blues Rosie loved dancehall. She learnt it on someone’s front porch when living on the Caribbean coast of Nicaragua. When she found that blues dancing had the same African roots, she instantly fell in love. Rosie started teaching in early 2016 & set up her Manchester blues scene ‘Honey Blues’ a year later, where she’s been teaching every week since. She likes her dancing to always fit the music & wants you to be able to see what she’s hearing through her body. She loves the huge variety of music & dances within the blues genre & can’t wait to share some of these with you.

Marshal comes all the way from Nashville in the USA. He started dancing in 2010 and has been in love with it ever since. To learn as much as he could, Marshal would drive hours to go to every possible swing & blues dance he could find, often dancing 5 nights a week. A renowned DJ in the US and across Europe, Marshal has shared his love of blues & swing DJing at events such as The Spoonful & Double Shot Valencia. He’s a huge fan of the blues & jazz genres. He sees dancing as a way of actively listening to the music and connecting to it in a deep way.

Rosie & Marshal met dancing & have been dancing ever since. They love going to see live blues bands & that feeling of connection between the musicians & the dancers. Not only do they both teach, & DJ, they also organise an event called ‘Blues in the Hudd’ in Rosie’s hometown of Huddersfield. This August will be its 4th year!

They can’t wait to get everyone grooving & share the joy of blues with you all.

Marie Valentová (CZE)

After having tried gymnastics and ballet in her childhood, she started dancing contemporary more than 15 years ago. She has made a few short-term excursions into other dance styles, but otherwise she has been faithful to contemporary not only as a dancer, but also as a teacher and choreographer of her all-age dance troupe Exklam.

Her most valuable experiences come from her internship in Denmark, which allowed her to learn from top Danish dancers, such as Priscilla Lind Rasmussen, Stina Shaktiva, Peter Friis, and others. In the Czech Republic, she participated in dance projects led by Jaroslav Langmaier and Josef Kocourek. In 2018 she graduated from the Dance and Movement Education course at the Academy of Performing Arts.

In her lessons and choreographies, she strives to look for a natural dance expression, unbound by a rigid adherence to form and formality. She doesn’t push (non-)dancers to overcome the limits of their bodies, but instead helps them find a way to use their abilities efficiently, without being limited by them. As a teacher, she puts emphasis on correct posture, floorwork and connecting movement throughout the body. She teaches her students to feel their movement from its initial impulses throughout their muscles.

In her LBS lesson, she will focus on expanding movement scope and ability for future dancing. She wants to give her students a dance experience that will not only be purely physical but also emotional. She doesn’t aim for perfect aesthetics, but for honest and authentic expression through movement.

Van Ahn Nguyenová (CZE) and Jovannes Giannis Elbakyan (GRC)

Various dance styles have been a part of Van Anh’s life since 8-years old. In 2016 she took up tango argentino and soon after she started teaching in Prague Studio 12.

Giannis became a tango addict in 2008 in his student years and started teaching professionally in 2013.

They met at a tango marathon in 2017, in Athens where their story as a life couple and dancing couple began.

Workshops at LBS will be based on the core techniques of tango argentino, which are also helpful in other social dances – connection, close embrace and walking, leading and following, playful dialogue and maybe some pivots…